Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Artikel 1.
Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen. Men is cursist van Guan Yu Martial Arts Academy vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldings-formulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.

Artikel 2.
Guan Yu Martial Arts Academy is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met cursisten. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Guan Yu Martial Arts Academy gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 3.
Iedere cursist dient op de hoogte te zijn van de gedragsregels van de sportschool en is bij het aangaan van het lidmaatschap hiermee akkoord gegaan. Cursisten dienen de gedragsregels van de school en de hiermee samengaande discipline te eerbiedigen. Het recht op training vervalt indien men zich niet aan deze gedragsregels houdt.

Artikel 4.
Guan Yu Martial Arts Academy kan eenzijdig de overeenkomst opzeggen:

  1. Wanneer de cursist dit schriftelijk heeft doorgegeven aan de instructeur (e-mail/brief).
  2. Wanneer de cursist, die zich in de school of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt.
  3. Het niet tijdig betalen van het lesgeld.

Artikel 5.
Bij deelname aan een training van de school mag zonder toestemming van de leraar geen afwijkende kleding, emblemen, banden of schoeisel worden gedragen. De kledingvoorschriften staan op de website vermeld en zijn bij de leraar te koop. Het dragen van sieraden of harde voorwerpen is volstrekt verboden.

Artikel 6.
Iedere cursist dient zich in en buiten de zaal correct te gedragen, met respect de sport en zijn instructeurs. De cursist zal nimmer de technieken misbruiken. Aangeleerde technieken mogen uitsluitend worden toegepast ter verdediging van zichzelf of anderen in een noodsituatie.

Het artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht (noodweer) luidt als volgt:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding”.

Indien een cursist door zijn houding en/of optreden opspraak verwekt, die de goede naam van de instructeurs en/of de school zou kunnen schaden, dan zijn de instructeurs bevoegd om hem/haar de verdere toegang te ontzeggen.

Artikel 7.
Guan Yu Martial Arts Academy behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is.

Artikel 8.
Op officiële feestdagen worden geen groepslessen gegeven. Als ook op de aangegeven vakantie periodes. Contributies dienen tijdens deze vakantieperiodes wel altijd door betaald te worden, daar de contributie berekend is op jaarbasis.

Artikel 9.
Bij ziekte zijn de eerste 2 weken (14 dagen) altijd voor eigen rekening. Bij blessure- en herstelmelding wordt achteraf bekeken hoelang de absentie heeft geduurd en wordt de betalingsperiode evenredig doorgeschoven. De cursist dient een verklaring/verwijsbrief van de behandelende arts, fysiotherapeut of het ziekenhuis te tonen. De cursist kan nooit rechten ontlenen aan een blessuremelding met terugwerkende kracht/achteraf. Indien de cursist tijdens of aansluitend aan een blessuremelding besluit op te zeggen, blijft de opzegtermijn onverminderd van kracht.

Artikel 10.
Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en harddrugs, krachtens de Opiumwet, is niet toegestaan. De instructeur behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de cursist de toegang tot de trainingslocatie(s) van Guan Yu Martial Arts Academy te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggaaf van lesgelden.

Artikel 11.
De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk schriftelijk aan de Guan Yu Martial Arts Academy -administratie door te geven.

Artikel 12.
Bij minderjarigen cursisten moet er door een ouder of voogd medeondertekend worden.

Artikel 13.
Het is een cursist niet toegestaan zijn/haar kennis door te geven aan derden, wanneer dit niet is vermeld door de leraar.

2. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Artikel 14.
Als je cursist wordt van de Guan Yu Martial Arts Academy, is dat voor een onbepaalde tijd. De kosten die verbonden zijn aan dit lidmaatschap zal ieder kwartaal middels een factuur plaats vinden. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Data voor ontvangst van de factuur is elke laatste week van de maand of kwartaal (Maart, Juni, September & December). De cursist is elk nieuw termijn verschuldigd het lesgeld te betalen en zal zonder gevolg van schriftelijke opzegging doorlopen.

Artikel 15.
Opzeggen termijn is 1 maand en dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de instructeur. Betaalde lessen worden in geen enkel geval gerestitueerd. De cursist kan bij opzegging het kwartaal afronden, er zal geen restitutie plaatsvinden als de cursist in de eerste maand van een kwartaal opzegt.

Artikel 16.
Bij achterstallige betaling van de contributie wordt bij de tweede schriftelijke betalingsherinnering (vermeerderd met €10,- administratiekosten per herinnering) de vordering ter incasso uit handen gegeven. De daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de in gebreke blijvende cursist.

Artikel 17.
Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de cursist de toegang tot de lessen worden geweigerd. Guan Yu Martial Arts Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen en behoudt zich het recht voor om cursisten die zich niet of zich regelmatig afmelden voor een les van een les af te halen.

3. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18.
Guan Yu Martial Arts Academy is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel en de gevolgen daarvan, die in verband met de opleiding/lessen ontstaan. Guan Yu Martial Arts Academy gaat ervan uit dat de cursist zich hiervoor passend verzekerd.

Artikel 19.
De cursist tekent in de weet van een goede gezondheid. De Cursist neemt niet deel aan trainingen, wanneer de gezondheid dat niet toelaat. Indien er lichamelijke omstandigheden zijn die door de training nadelig beïnvloed kunnen worden, adviseren wij u een arts te raadplegen.

Artikel 20.
De cursist is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendommen van medecursisten. Alle schade die door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. is toegebracht, wordt op kosten van de cursist of van zijn wettelijke vertegenwoordiger verhaald.

Artikel 21.
De instructeurs zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursisten, evenmin voor de vermissing van in de school achtergelaten spullen.

Artikel 22.
De cursist dient zelf het materiaal te controleren voor het gebruik ervan.