Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

   

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van Guan Yu Martial Arts Academy.

1. ALGEMEEN
2. VOORWAARDEN
3. LIDMAATSCHAP
4. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP
6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)
7. AANSPRAKELIJKHEID
8. PORTRETRECHT

1. ALGEMEEN

Artikel 1.1
Aanmelding als lid vindt plaats door het aanmeldingsformulier volledig en ondertekend in te vullen. Men is cursist van Guan Yu Martial Arts Academy vanaf het inleveren van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap. Hiermee gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden zoals hier beschreven.

2. VOORWAARDEN

Artikel 2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guan Yu Martial Arts Academy en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Guan Yu Martial Arts Academy en het Lid.

Artikel 2.2
Guan Yu Martial Arts Academy is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Guan Yu Martial Arts Academy zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Guan Yu Martial Arts Academy te zijn ontvangen.

Artikel 2.3
Guan Yu Martial Arts Academy is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met cursisten. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Guan Yu Martial Arts Academy gebruikt. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 2.4
Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden. Overeenkomsten tussen het Lid en Guan Yu Martial Arts Academy kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

Artikel 2.5
Iedere cursist dient op de hoogte te zijn van de gedragsregels van de sportschool en is bij het aangaan van het lidmaatschap hiermee akkoord gegaan. Cursisten dienen de gedragsregels van de school en de hiermee samengaande discipline te eerbiedigen. Het recht op training vervalt indien men zich niet aan deze gedragsregels houdt.

Artikel 2.6
Guan Yu Martial Arts Academy behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie(s) waar de trainingen gegeven worden te wijzigen.

Artikel 2.7
Guan Yu Martial Arts Academ is gesloten op erkende feestdagen en heeft afwijkende les- en openingstijden tijdens vakanties (afhankelijk van de schoolvakanties). Gedurende de vakanties blijft lesgeld verschuldigd en moet er doorbetaald worden.

3. LIDMAATSCHAP

Artikel 3.1
Het Lid is bekend met het feit dat hij/zij een lidmaatschap aangaat die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde inschrijfdatum.

Artikel 3.2
Bij minderjarigen cursisten moet er door een ouder of voogd mede ondertekend worden.

Artikel 3.3
Het lid is bekend met het feit dat het lidmaatschap een minimaal termijn heeft van 1, 3, 6 of 12 maanden en is daarna per één volle kalendermaand opzegbaar.

Artikel 3.4
De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

Artikel 3.5
Het Lid mag trainen in lessen overeenkomstig met de gekozen abonnementsvormen en in de voor zijn of haar niveau aangewezen lessen.

Artikel 3.6
Guan Yu Martial Arts Academy behoudt zich het recht voor om tarieven en/of lestijden tussentijds aan te passen indien dit bedrijfsmatig gewenst is. Guan Yu Martial Arts Academy zal het Lid in geval van een prijsverandering daarover berichten.

Artikel 3.7
Op officiële feestdagen worden geen groepslessen gegeven. Als ook op de aangegeven vakantieperiodes. Contributies dienen tijdens deze vakantieperiodes wel altijd door betaald te worden, daar de contributie berekend is op jaarbasis.

4. FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Artikel 4.1
Bij inschrijving is het Lid eenmalig inschrijfkosten, het resterende contributiebedrag van de maand van inschrijving en daarna het maandelijkse contributiebedrag verschuldigd aan Guan Yu Martial Arts Academy.

Artikel 4.2
Als je cursist wordt van de Guan Yu Martial Arts Academy, is dat voor een onbepaalde tijd. De kosten die verbonden zijn aan dit lidmaatschap zal ieder kwartaal middels factuur of auto-incasso plaats vinden. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 4.3
Na het invullen van het SEPA machtig wordt de maandelijkse contributie rond de 27e van iedere maand van het op het inschrijfformulier vermelde rekeningnummer geïncasseerd.

Data voor ontvangst van de factuur of incasso afschrijving is elke laatste week van de maand of kwartaal (December, Maart, Juli, September). De cursist is elk nieuw termijn verschuldigd het lesgeld te betalen en zal zonder gevolg van schriftelijke opzegging doorlopen.

Artikel 4.4
Wanneer een lid een jaar ouder wordt en in de volgende betaalgroep valt, van Panda naar Dragons of van Dragons naar Volwassenen, zal automatisch het bedrag worden aangepast.

Artikel 4.5
Opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de instructeur. Betaalde lessen worden in geen enkel geval gerestitueerd. De cursist kan bij opzegging het kwartaal afronden, er zal geen restitutie plaatsvinden als de cursist in de eerste maand van een kwartaal opzegt.

Artikel 4.6
Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt het Lid hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld het verschuldigde bedrag via een betalingslink alsnog over te maken.

Artikel 4.7
Bij achterstallige betaling van de contributie wordt bij de tweede schriftelijke betalingsherinnering (vermeerderd met €10,- administratiekosten per herinnering) de vordering ter incasso uit handen gegeven. De daaruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de in gebreke blijvende cursist.

Artikel 4.8
Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de cursist de toegang tot de lessen worden geweigerd. Guan Yu Martial Arts Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cursist te beëindigen en behoudt zich het recht voor om cursisten die zich niet of zich regelmatig afmelden voor een les van een les af te halen, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.

Artikel 4.9
Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld ongeacht welke reden.

5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP

Artikel 5.1
Guan Yu Martial Arts Academy kan eenzijdig de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand. :

  1. Wanneer de cursist dit schriftelijk heeft doorgegeven via info@guanyu.nl.
  2. Wanneer de cursist, die zich in de school of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, waardoor de goede naam van Guan Yu Martial Arts Academy kan worden geschaad;
  3. Het niet tijdig betalen van het lesgeld.
  4. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  5. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  6. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  7. indien het Lid de gedragsregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

Artikel 5.2
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

Artikel 5.3
Het onder invloed verkeren van alcohol of drugs of het in bezit hebben van illegale soft- en hard drugs, krachtens de Opiumwet, is niet toegestaan. De instructeur behoudt zich het recht voor, om bij overtreding van deze regel, de cursist de toegang tot de trainingslocatie(s) van Guan Yu Martial Arts Academy te ontzeggen en zijn/haar lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van lesgelden.

Artikel 5.4
Indien een cursist of ouders van een minderjarige cursist door zijn houding en/of optreden opspraak verwekt, die de goede naam van de instructeurs en/of de school zou kunnen schaden, dan zijn de instructeurs bevoegd om hem/haar de verdere toegang te ontzeggen.

6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

Artikel 6.1.
In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Guan Yu Martial Arts Academy het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 2 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk of vakantie).

Artikel 6.2.
Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Guan Yu Martial Arts Academy – deugdelijk bewijs. Na deze periode wordt de contributie automatisch weer hervat.

Artikel 6.3
Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 6.4.
De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7.1.
Guan Yu Martial Arts Academy is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel en de gevolgen daarvan, die in verband met de opleiding/lessen ontstaan. Guan Yu Martial Arts Academy gaat ervan uit dat de cursist zich hiervoor passend verzekerd.

Artikel 7.2.
De cursist tekent in de weet van een goede gezondheid. De Cursist neemt niet deel aan trainingen, wanneer de gezondheid dat niet toelaat. Indien er lichamelijke omstandigheden zijn die door de training nadelig beïnvloed kunnen worden, adviseren wij u een arts te raadplegen.

Artikel 7.3.
De cursist is aansprakelijk voor beschadiging aan kleding en andere eigendommen van medecursisten. Alle schade die door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. is toegebracht, wordt op kosten van de cursist of van zijn wettelijke vertegenwoordiger verhaald.

Artikel 7.4.
De instructeurs zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursisten, evenmin voor de vermissing van in de school achtergelaten spullen.

Artikel 7.5.
De cursist dient zelf het materiaal te controleren voor het gebruik ervan.

8. PORTRETRECHT

Artikel 8.1
Hierbij verklaart de ondergetekende geen bezwaar heeft tegen openbaarmaking van beeld en video materiaal. En verklaart tevens dat er geen bezwaar is voor publicatie van de desbetreffende beeld en video activiteiten waarin hij/zij herkenbaar in beeld komt. Denk hierbij aan (groeps)foto’s in de les of het examen of bijv. foto’s en video’s van een workshop, uitje, evenement of zelfs van de les.

Artikel 8.2
Reclame uitingen vragen wij altijd van te voren of je wilt deelnemen. Ga je akkoord, dan heeft Guan Yu Martial Arts Academy hierdoor de mogelijkheid om beeld en videomateriaal te gebruiken voor bijv. posters, flyers, website, promotie video’s op YouTube, met als doel nieuwe leden te werven.