Privacy Statement

Privacy Statement

Guan Yu Martial Arts respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Guan Yu Martial Arts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guan Yu Martial Arts) tussen zit. Guan Yu Martial Arts gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress – website cms systeem.
Mailchimp – Email systeem voor nieuwsbrieven
Informer – Boekhoudprogramma voor verwerking van facturen.

Guan Yu Martial Arts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen.

Als je een contactformulier, proeflesformulier of inschrijving voor seminar/kids kamp/zomerkamp formulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens

Bewaartermijn

Contactformulier

Max. 4 jaar

Proeflesformulier

Max. 4 jaar

Inschrijf formulier evenementen

Max. 2 jaar

Nieuwsbriefinschrijving

Tot het moment van uitschrijving bij het bedrijf Guan Yu Martial Arts.

Aanvraag via e-mail

Max. 4 jaar

Overige formulieren

Max. 4 jaar

Klantgegevens

Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

 
Beveiliging
Alle gegevens die je met Guan Yu Martial Arts uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van onze hostingpartij Antagonist. Lees ook de algemene voorwaarden van Antagonist.

Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Youtube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Youtube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en Youtube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij elke maand onze huidige ledenbestand willen informeren over nieuws op het gebied van activiteiten van Guan Yu Martial Arts. Je e-mail adres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan onze opt-in lijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Guan Yu Martial Arts
t.a.v. afdeling privacy
finance (at) guanyu.nl

In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet uit met de privacyofficer van Guan Yu Martial Arts, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer
Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Guan Yu Martial Arts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Guan Yu Martial Arts worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Guan Yu Martial Arts geen invloed kan uitoefenen. Guan Yu Martial Arts draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Guan Yu Martial Arts, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Guan Yu Martial Arts.

Merkbescherming
Alle Guan Yu Martial Arts logo’s en het merk “Guan Yu Martial Arts” zijn gedeponeerde (beeld)merken.

Algemene Voorwaarden
Guan Yu Martial Arts is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Flevoland onder inschrijvingsnummer 72923032. Op de dienstverlening van Guan Yu Martial Arts zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder voornoemd inschrijvingsnummer. Deze voorwaarden vind je hier.